Research Institute for World Grid Squares

Thư Viện

Chúng tôi đang phát triển dữ liệu để tính toán mã lưới vuông trên thế giới bằng một số ngôn ngữ.

Khi bạn sử dụng thư viện này, tác giả phần mềm sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ phát sinh nào xảy ra.
Dr. Aki-Hiro Sato <akihiro@fttsus.jp>. (c) Research Institute for World Grid Squares, 2015-2019 All Right reserved

 

Thư viện hệ thống mã lưới vuông trên thế giới

R (Version 1.4 : Released on 19 December 2015)

Javascript (Version 1.01 : Released on 6 February 2017)

PHP (Version 1.0 : Released on 7 February 2017)

Python (Version 1.2 : Released on 10 December 2018)

Java (Version 1.0 : Released on 1 January 2019)

http://www.fttsus.jp/worldmesh/R/worldmesh.R

http://www.fttsus.jp/worldmesh/js/worldmesh.js

http://www.fttsus.jp/worldmesh/php/worldmesh_php.zip

http://www.fttsus.jp/worldmesh/python/worldmesh.py

http://www.fttsus.jp/worldmesh/java/worldmesh.java

Danh sách các dữ liệu liên quan

meshcode_to_latlong(meshcode)
calculate northen western geographic position of the grid (latitude, longitude) from meshcode
meshcode_to_latlong_NW(meshcode)
calculate northen western geographic position of the grid (latitude, longitude) from meshcode
meshcode_to_latlong_SW(meshcode)
calculate sourthern western geographic position of the grid (latitude, longitude) from meshcode
meshcode_to_latlong_NE(meshcode)
calculate northern eastern geographic position of the grid (latitude, longitude) from meshcode
meshcode_to_latlong_SE(meshcode)
calculate sourthern eastern geographic position of the grid (latitude, longitude) from meshcode
meshcode_to_latlong_grid(meshcode)
calculate northern western and sourthern eastern geographic positions of the grid (latitude0, longitude0, latitude1, longitude1) from meshcode
cal_meshcode(latitude,longitude)
calculate a basic (1km) grid square code (10 digits) from a geographical position (latitude, longitude)
cal_meshcode1(latitude,longitude)
calculate an 80km grid square code (6 digits) from a geographical position (latitude, longitude)
cal_meshcode2(latitude,longitude)
calculate a 10km grid square code (8 digits) from a geographical position (latitude, longitude)
cal_meshcode3(latitude,longitude)
calculate a 1km grid square code (10 digits) from a geographical position (latitude, longitude)
cal_meshcode4(latitude,longitude)
calculate a 500m grid square code (11 digits) from a geographical position (latitude, longitude)
cal_meshcode5(latitude,longitude)
calculate a 250m grid square code (12 digits) from a geographical position (latitude, longitude)
cal_meshcode6(latitude,longitude)
calculate a 125m grid square code (13 digits) from a geographical position (latitude, longitude)

(c) 2015, 2016 Research Institute for World Grid Squares